Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad van De Fontein bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten.
De m.r. kan adviezen geven aan het bestuur en heeft t.a.v. bepaalde bestuursbesluiten instemmings-of adviesrecht.
De m.r. denkt mee met het schoolbeleid en kan zo haar invloed uitoefenen.
In de m.r. hebben de volgende personen zitting:


De medezeggenschapsraad van cbs De Fontein

Oudergeleding: 

Dhr. A. v.d. Berg (voorz.)
Ribesstraat 7
7775 BL Lutten
0523- 852011

Dhr. A Bril
Anerweg Zuid 5a
7775 AN Lutten
0523-851158

Mevr. M. Huizingh
Ahornstraat 13
7775 BS Lutten
06-28727692
Personeelsgeleding:

Mevr. P. Biesterbos
Meidoornstraat 48
7775 BG Lutten
0523-683078

Mevr. R.v.d. Veen
Moonenlaan 66
7773 DT Hardenberg
0523-852475

Mevr. F. Winters
Meidoornstraat 46
7775 BG Lutten
0523-682978