Protocol social media CBS De Fontein Lutten


Inleiding
Social media zijn een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Onder de noemer social media worden onder andere weblogs of  blogs, social bookmarking, videosites als YouTube, Vimeo, fora, op samenwerking gebaseerde projecten als Wikipedia, en sociale netwerken als Facebook en Google+ geschaard. Via deze media delen mensen verhalen, kennis en ervaringen.
Dit doen zij door berichten te publiceren of door gebruik te maken van ingebouwde reactiemogelijkheden. Voorbeelden van dit laatste zijn weblogs, waar lezers reacties achterlaten door middel van een reactieformulier of trackbacks.
 
Er is discussie over de vraag of WhatsApp deel uitmaakt van het begrip social media.
Omdat blijkt dat ook in de klas door een leerkracht gebruikt gemaakt wordt van app groepen, is in dit protocol aandacht gegeven aan WhatsApp.

Social media bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van CBS De Fontein. Van belang is te beseffen dat je met berichten op social media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de social media om te gaan.
 
Essentieel is dat de onderwijsinstellingen en de gebruikers van social media tegenover alle betrokkenen de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met een positieve instelling benaderen.
 
CBS De Fontein vertrouwt erop dat haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met social media en heeft dit protocol opgezet om een ieder die bij de Fontein betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven.
 
Uitgangspunten
 1. CBS De Fontein onderkent het belang van social media.
 2. Dit protocol draagt bij aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat;
 3. Dit protocol bevordert dat de instelling, medewerkers, leerlingen en ouders op de social media communiceren in het verlengde van de missie en visie van de onderwijsinstelling en daarbij de reguliere fatsoensnormen in acht nemen. In de regel betekent dit dat we respect voor de school en elkaar hebben, dat we verdraagzaam zijn en iedereen in zijn waarde laten;
 4. De gebruikers van social media dienen rekening te houden met de goede naam van de school en van een ieder die betrokken is bij de school;
 5. Het protocol dient ervoor om alle betrokkenen bij de onderwijsinstelling, te beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van de social media;
 
Doelgroep en reikwijdte
 1. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle betrokkenen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap, dat wil zeggen medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en mensen die op een andere manier verbonden zijn aan CBS De Fontein.
 2. De richtlijnen in dit protocol hebben alleen betrekking op berichten die gerelateerd zijn aan de school of wanneer er sprake is een overlap is tussen school, werk en privé.
 
Social media, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  en de school
 
A. Voor alle gebruikers (medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers)
 1. Het is medewerkers en leerlingen niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op social media, tenzij door de schoolleiding respectievelijk leraren hiervoor vooraf  toestemming is gegeven.
 2. Het is betrokkenen toegestaan om kennis en informatie over school en de leden van de schoolgemeenschap te delen, mits het geen persoonsgegevens[1] betreft en andere betrokkenen niet schaadt.
 3. De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die hij[2] publiceert op de social media.
 4. Elke betrokkene dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht.
 5. De onderwijsinstelling vraagt aantoonbaar schriftelijke toestemming aan medewerkers,  ouders of aan leerlingen ouder dan 16 jaar om foto-, film- en geluidsopnamen van aan  school gerelateerde situaties, waarop zij zijn afgebeeld, op de school- en/of persoonlijke social media te zetten.
 6. Het is medewerkers niet toegestaan om met een privéaccount ‘vrienden’ te worden van leerlingen en ouders op social media.
 7. Alle betrokkenen nemen de reguliere fatsoensnormen tegenover betrokkenen in de onderwijsinstelling in acht. Als fatsoensnormen worden overschreden (bijvoorbeeld: hacken van een account, pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, radicalisering, zwartmaken of anderszins beschadigen) dan neemt de onderwijsinstelling passende maatregelen[3].
 
B. Voor medewerkers tijdens werksituaties
 1. Het is de medewerker toegestaan om school/werk gerelateerde onderwerpen te publiceren mits het geen persoonsgegevens de school, haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen betreft. Ook mag de publicatie de naam van de school niet schaden.
 2. Het is voor medewerkers niet toegestaan standpunten en/of overtuigingen uit te dragen die in strijd zijn met de missie en visie van CBS De Fontein en de uitgangspunten van dit protocol.
 3. Indien de medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met de onderwijsinstelling dient hij te vermelden dat hij medewerker is van CBS De Fontein.
 4. Als de medewerker over CBS De Fontein publiceert dient hij het bericht te voorzien de mededeling dat de standpunten en meningen in dit bericht op persoonlijke titel zijn geschreven en los staan van eventuele officiële standpunten van CBS De Fontein   
 
C. Voor medewerkers tijdens privésituaties
 1. Het is de medewerker toegestaan om school/werk gerelateerde onderwerpen te publiceren mits het geen persoonsgegevens de school, haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen betreft. Ook mag de publicatie de naam van de school niet schaden.
 2. Het is voor medewerkers niet toegestaan standpunten en/of overtuigingen uit te dragen die in strijd zijn met de missie en visie van CBS De Fontein en de uitgangspunten van dit protocol.
 3. Indien de medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met de onderwijsinstelling dient hij te vermelden dat hij medewerker is van CBS De Fontein.
 4. Als de medewerker over CBS De Fontein publiceert dient hij het bericht te voorzien de mededeling dat de standpunten en meningen in dit bericht op persoonlijke titel zijn geschreven en los staan van eventuele officiële standpunten van CBS De Fontein   
 
Sancties en gevolgen voor medewerkers en leerlingen
 1. Het is de medewerker toegestaan om school/werk gerelateerde onderwerpen te publiceren mits het geen persoonsgegevens de school, haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen betreft. Ook mag de publicatie de naam van de school niet schaden.
 2. Het is voor medewerkers niet toegestaan standpunten en/of overtuigingen uit te dragen die in strijd zijn met de missie en visie van CBS De Fontein en de uitgangspunten van dit protocol.
 3. Indien de medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met de onderwijsinstelling dient hij te vermelden dat hij medewerker is van CBS De Fontein.
 4. Als de medewerker over CBS De Fontein publiceert dient hij het bericht te voorzien de mededeling dat de standpunten en meningen in dit bericht op persoonlijke titel zijn geschreven en los staan van eventuele officiële standpunten van CBS De Fontein   
 
 
 
Lutten, december 2018
 
 
[1] „Persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon (artikel 4 AVG).
[2] Voor de leesbaarheid is in de tekst de ‘hij’ vorm gebruikt. Waarin ‘hij’ of ‘zijn’’ staat, kan ook ‘zij’ of ‘haar’ worden gelezen.
[3] Zie ook: sancties en gevolgen voor medewerkers en leerlingen.