Toelichting cijfers 2019

 

Het jaarverslag staat ter inzage op de website van de school. Omdat het waarschijnlijk is dat niet iedereen zich door het 58 pagina's tellende document worstelt is het gebruikelijk dat er op de ledenvergadering een korte toelichting op de cijfers wordt gegeven. Als gevolg van de coronamaatregelen gaat de ledenvergadering niet door en zal er in dit stuk een beknopt verslag worden gedaan.

 

In 2019 zijn de overheidsbijdragen aan de school gestegen ten opzichte van 2018. Deze extra verkregen gelden worden ingezet om de werkdruk te verlagen. Er is voor de extra gelden onder andere een leerkrachtondersteuner aangetrokken en een vakleerkracht gymnastiek en muziek.

 

De huisvestingskosten zijn gestegen omdat er onderhoud is gepleegd aan de klimaatbeheersing in het gebouw. Ook is er een afrekening van de energielasten ontvangen in 2019. Deze verhoogt ook de huisvestingskosten.

 

De overige kosten zijn onder andere gestegen door hogere accountantskosten en hogere kosten voor inventaris en apparatuur.

 

Onder aan de streep blijft er een positief resultaat over van € 44.379. Er was een resultaat begroot van € 4.835 (positief). De werkelijke cijfers vallen beter uit omdat de rijksbijdrage hoger is geweest dan begroot. Deze extra ontvangsten zullen worden ingezet om de werkdruk op onze school te verlagen.

 

 

Arjan Biemold (Penningmeester)