Jaarverslag 2019

Bestuur Vereniging voor Protestants Christelijke
Basisonderwijs te LUTTEN.
 
 
Ook in het schooljaar 2019 is het bestuur weer bezig geweest met het behartigen van de belangen van  C.B.S. De Fontein.
 
 
Wat is er in 2019 zoal de revue gepasseerd?
 
 
Algemeen
Als bestuur vergaderen we ongeveer 1 x in de 6 weken en bespreken allerhande zaken als hieronder verwoord. Het uitvoerend deel van het bestuur stelt  besluiten voor aan de toezichthouders, waarna de daadwerkelijke besluiten worden genomen in het algemeen bestuur.
Afgelopen jaar hebben we een aantal bestuurswijzigingen gehad: René Schutte is in het bestuur gekomen en Henrianne van der Vegt heeft de plek  van Gerda Wolters ingenomen. Gerda, heel erg bedankt voor alles wat je binnen het bestuur hebt gedaan! Op dit moment, mei 2020, neemt Miriam van Dijk afscheid van het bestuur. Zij is een aantal jaren secretaris geweest. Miriam: hartelijk dank voor al het werk dat je voor school hebt verzet!
 
Fijn dat het bestuur toch steeds weer aangevuld kan worden met mensen die onze school een warm hart toedragen. We willen graag éénpitter blijven, maar dat houdt wel in dat het bestuur aan de eisen van de wet moet voldoen. Daarom heeft het bestuur in maart 2019 dan ook  een cursus gevolgd van de Besturenraad (Verus) om te kunnen voldoen aan de “Code Goed Bestuur” vanuit het ministerie.
 
Op 4 en 6 juni werd de school bezocht door de inspectie voor het Primair Onderwijs en zijn er een aantal domeinen onder de loep genomen. Er zijn gesprekken gevoerd met zowel het uitvoerend als het toezichthoudend bestuur en met directie en team. In het eindrapport werd er een voldoende beoordeling gegeven voor “Zicht op Ontwikkeling”  en een goede beoordeling voor  “Schoolklimaat”.  Vooral het financiële beheer werd als zeer positief beoordeeld. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee. Vanzelfsprekend waren er ook nog een aantal verbeterpunten; die zijn vastgelegd in een werkdocument voor bestuur en directie.
 
Onderhoud plein en gebouwen.
Het schoolplein blijft de aandacht houden. Er zijn het afgelopen jaar wat kleine aanpassingen gedaan en natuurlijk wordt het goed onderhouden door vooral onze conciërge Bertus Winters.
Met installatiebedrijf Morrenhof Jansen is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld voor het gebouw zodat de werkzaamheden t.a.v. onderhoud  goed in beeld zijn en de kosten begroot kunnen worden.
In de zomervakantie van 2019 is het klimaatbeheersingssysteem wat aangepast en is er iets gedaan aan de nagalm in sommige lokalen. Beide aanpassingen hebben een goed resultaat gehad.
We zijn erg blij met zowel het gebouw als het plein. Zowel het team van de school als het team van de kinderopvang en de bibliotheek is er heel tevreden over en geeft aan er met veel plezier te werken!
 
Personeel & Organisatie. Onderwijs & Kwaliteit.
De samenwerking binnen één gebouw van  school, kinderdagverblijf De Dassenburcht, bibliotheek, logopedie, GGD en verschillende sportverenigingen verloopt goed. Er is geregeld contact onderling en de afspraken worden goed nagekomen.
Afgelopen jaar is er weer gestaakt door het team(net als in 2018). Hierbij stond het bestuur volledig achter de personeelsleden. Naar aanleiding van de stakingen is er vanuit het Rijk geld binnengekomen voor werkdrukvermindering. Dit geld is ingezet voor de uren van een leerkrachtondersteuner en een vakleerkracht gym en muziek.
In verband met het zwangerschapsverlof van 2 personeelsleden zijn er tijdelijk 2 nieuwe leerkrachten benoemd tot mei 2020.
Verder werd het bestuur maandelijks op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen de school door de directie. De resultaten van de Cito toetsen en de eindtoets van groep 8 kwamen aan de orde evenals het afnemen van kwaliteitskaarten, de formatie, het schoolplan, het strategisch beleidsplan en het  meerjarenbeleidsplan. Ook werden elk kwartaal de financiën besproken middels de kwartaalcijfers.
 
 
Financiële commissie
Het financiële verslag van afgelopen jaar vindt u op de site. Ons administratiekantoor Akorda stelt deze op en M&P audit (accountants) controleert het en heeft het goedgekeurd. We zijn blij te kunnen vaststellen dat we een financieel gezonde organisatie zijn.
 
Jubel & Treur
In mei 2019 werd het 25-jarig jubileum gevierd van Doret de Weerd met een feestelijke dag op school en een etentje. In november 2019 was onze directeur Janneke Rouwenhorst ruim 40 jaar werkzaam in het onderwijs én 40 jaar werkzaam op de Fontein. Ook voor haar was er een feestelijke dag georganiseerd en werd haar door het bestuur een receptie en een etentje aangeboden met collega’s en aanhang. Beide dames alsnog van harte gefeliciteerd!
 
 
Teamleden: heel erg bedankt voor jullie inzet dit jaar. Ook Janneke: bedankt voor al het werk dat je doet voor school. Er wordt hard gewerkt om de kinderen en het team een fijne werk- en leeromgeving te bieden. Ook door de MR, de Ouderraad en de vele vrijwilligers is er weer heel veel werk verzet in het afgelopen kalenderjaar. Bedankt allemaal!
Wij hopen dat u het komende jaar ook weer actief met ons meewerkt en meedenkt om zo gezamenlijk verder te werken aan een veilige leeromgeving voor de kinderen. Een leeromgeving waar de kinderen centraal staan en we de christelijke signatuur van onze school kunnen uitdragen!
 
 
Het schoolbestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Lutten.